Legal warning

Legal warning at Prestigi Hotels

1.  Dades identificatives

PRESTIGI HOTELS S.A.U. és titular i encarregada de l’explotació, de la  gestió i funcionament de:

www.prestigihotels.com

El conjunt de la pàgina web, pàgines i continguts, són propietat de PRESTIGI HOTELS S.A.U.

Denominació social: PRESTIGI HOTELS S.A.U.

NRT: A-705607-S

Domicili social: C/ de la Roda 2 AD500 Andorra la Vella Principat d'Andorra

Correu Electrònic: protecciodades@prestigihotels.ad       

Dades Registrals: Prestigi Hotels S.A.U. inscrita al Registre Mercantil del Govern d’Andorra amb el número [] al Llibre: [], folis: [] amb data d’inscripció: [].


2.  Objecte

El prestador, responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb la intencionalitat de donar compliment a les obligacions que disposa la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com donar informació a tots els usuaris del lloc web respecte les condicions d’accés i ús a la pàgina web, del qual és titular PRESTIGI HOTELS S.A.U.

PRESTIGI HOTELS S.A.U., propietària del domini de www.prestigihotels.com, web on s’especifiquen la informació relativa als vehicles nous i d’ocasió així com els serveis de postvenda. En aquest sentit, la web incorpora diferents formularis per la correcta gestió de l’hotel, així com la gestió de reserves, vals i d’altres productes i serveis que incorpora.

Tota persona que accedeixi al lloc web, assumeix el paper d’usuari, adquirint el compromís de dur a terme l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació. L’accés al lloc web implica l’acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació i textos legals del lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posada en coneixement dels usuaris, entenent aquestes obligacions com suficients amb la publicació del lloc web del prestador. Si no accepta les condicions d’accés i ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest lloc web i el seu contingut.

 

3.  Utilització de la pàgina web

L’ús de la web es gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent a la plataforma, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d'accés i ús i qualsevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

Així mateix, es prohibeix l'ús de www.prestigihotels.com contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents a pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

A més, adquireix el compromís d’abstenció a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al present text, lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altre forma puguin ocasionar danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o fins i tot, no permetre l’ús dels continguts a altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’internet (Hardware i Software).

 

4.  Protecció i tractament de les dades personals i Cookies

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a PRESTIGI HOTELS S.A.U. serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament. A més es podrà consultar la Política de Privadesa que regeix la pàgina web.

D’acord amb la normativa vigent, PRESTIGI HOTELS S.A.U informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

En aquest sentit, aquesta web utilitza cookies per un funcionament més eficient, que poden ser acceptades per l’usuari o en tot cas rebutjades. L’ús de les denominades cookies són explicades a la “Polítiques de Cookies”.

 

5.  Limitació de la responsabilitat

PRESTIGI HOTELS S.A.U., s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat i la producció dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de www.prestigihotels.com i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del servidor web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en foros, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposa la Llei, el prestador s’oposa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i en col·laboració de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contradir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix a la web, contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador.

La informació continguda en www.prestigihotels.com es considera vigent en la data de l'última actualització, i PRESTIGI HOTELS S.A.U. no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la plataforma, així com en el seu contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

PRESTIGI HOTELS S.A.U. es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la seva plataforma web, així com la presentació i configuració, les condicions d'accés sense necessitat de previ avís en qualsevol moment. Així mateix, l’entitat es reserva el dret a modificar i/o ometre totalment o parcialment, els continguts de www.prestigihotels.com i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la companyia es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L'ús de la plataforma i la informació que es facilita en ella, és responsabilitat de l'usuari.

Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i www.prestigihotels.com. Així mateix, PRESTIGI HOTELS S.A.U. no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la seva plataforma.


6.  Seguretat en les comunicacions electròniques

PRESTIGI HOTELS S.A.U. aplica les mesures tècniques i de gestió adequades per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin, mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.


7.  Política en matèria de “Links” (web enllaçant y enllaçada)

7.1   Web enllaçada

 Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de lloc webs de tercers. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre PRESTIGI HOTELS S.A.U. i els titulars dels portals enllaçats. PRESTIGI HOTELS S.A.U. no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la www.prestigihotels.com.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats a través de la plataforma web de la entitat, es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

 

7.2   Web enllaçant

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web haurà que complir amb la legislació vigent i no podrà allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas PRESTIGI HOTELS S.A.U. , es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garantitza, supervisa ni recomana els contiguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

 

8.  Propietat Intel·lectual e industrial

Tots els elements que apareixen a la pàgina web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ), així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de PRESTIGI HOTELS S.A.U., o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de PRESTIGI HOTELS S.A.U.. Tots els continguts de la web, es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com degudament inscrits als registres públics corresponents.

L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la pàgina web, no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de PRESTIGI HOTELS S.A.U. o del tercer titular dels drets, si s'escau. Els usuaris de la pàgina web només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l'ús de la pàgina web, o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol tipus de contingut del lloc web, pot realitzar-se a través del següent correu electrònic: protecciodades@prestigi.ad.

 

9.  Acceptació

L’ús de la web per part de l’usuari implica l’expressa i plena acceptació de les condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avis.

En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la web, ates que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web.


10.Compromisos

PRESTIGI HOTELS S.A.U., es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es considerarà publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la pàgina web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, com a conseqüència de que s’ha esmentat en aquest apartat, PRESTIGI HOTELS S.A.U. es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.


11.Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que en ell es desenvolupin, serà d' aplicació la legislació andorrana, a la qual es sotmeten expressament les parts i renuncien a qualsevol altra jurisdicció que de conformitat amb la llei que pugui correspondre’ls. Per tant, seran competents per a la resolució de possibles conflictes derivats o relacionats amb el seu ús essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals d' Andorra.

Follow us on Instagram
Newsletter
Don’t miss out on Prestigi Hoteles deals pass you by!